LLAEBIO

Co-creatie van Europees partnership voor de transitie naar agro-ecologie: rol van H2020 project ALL-READY

Agro-ecologie wint op Europees niveau aan belangstelling. De Europese Commissie is ervan overtuigd dat agro-ecologie een vooraanstaande rol heeft bij het behalen van de beleidsdoelstellingen die vooropgesteld worden in de European Green Deal. Om onderzoek en innovatie rond agro-ecologie te ondersteunen en verder te ontwikkelen in Europa, besliste de EC om tegen 2024 een partnership op te zetten die deze missie moet helpen uitdragen. Het Horizon 2020 ALL-READY project ondersteunt de Europese Commissie in de voorbereiding van dit partnership.

 

Europese partnerships, een nieuwe aanpak binnen Horizon Europe

Europese partnerships maken integraal deel uit van het nieuwe Horizon Europe programma. Partnerships zijn samenwerkingsverbanden tussen de Europese Commissie, publieke en private partners die een programma voor onderzoek en innovatie uitrollen binnen een specifiek domein. Zo moet het  ‘partnership voor living labs en onderzoeksinfrastructuur rond agro-ecologie’ erover waken dat innovatie en onderzoek rond agro-ecologie binnen de lidstaten gecoördineerd en op elkaar afgestemd wordt.

 

ALL -READY

Onderzoeken hoe dit partnership op een duurzame manier kan samenwerken om zijn missie te volbrengen, is de doelstelling van het 3-jarig Horizon2020 project ALL-READY, dat gestart is op 1 november 2020. Een EU-breed onderzoeksconsortium zal een inventaris maken van alle bestaande initiatieven in Europa die inzetten op onderzoek en innovatie rond agro-ecologie. Kritische succesfactoren en concrete noden rond training, funding en onderzoek worden in kaart gebracht. Er wordt nagedacht over het opzetten van nieuwe initiatieven, over hoe bestaande initiatieven kunnen samenwerken bij het uitrollen van onderzoek en innovatie rond agro-ecologie en hoe deze elkaar kunnen aanvullen en versterken.

 

Co-creatie van het partnership

Het voorbereiden van het partnership steunt op een co-creatief proces. Dat betekent dat heel wat stakeholders betrokken worden,  van regionale en nationale potentiële financieringskanalen van het partnership tot onderzoekers en coördinatoren van living labs die agro-ecologie in de praktijk willen uitrollen en uittesten. In ALL-READY zullen bestaande living labs betrokken worden via het opzetten van een pilootnetwerk van een tiental living labs. Dit pilootnetwerk zal als platform fungeren om de resultaten uit het project en de hieruit voortkomende aanbevelingen voor het partnership af te toetsen op haalbaarheid onder praktijkomstandigheden. LLAEBIO is één van de living labs die deel uitmaken van dit pilootnetwerk. ILVO is, als Vlaamse partner binnen het project, verantwoordelijk voor het optimaal betrekken van stakeholders binnen ALL-READY, zodat het uiteindelijke partnership gedragen wordt door actoren op alle niveaus, van onderzoek tot praktijk, van lokale tot Europese overheden.

 

ALL-READY wordt gefinancierd binnen EU-H2020 (Grant Agreement Number 101000349)

Meer weten over: ALL-READY; Europese Partnership Agroecology Living Lab and Research Infrastructure; European Partnerships; Living Lab Agroecologie en Biologische Landbouw (LLAEBIO)